ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม    ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2534  โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  มีนักเรียน 1 ห้องเรียน  และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านวังเจ้า  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เมืองตาก ให้ใช้อาคารเรียนชั่วคราว โดยมีนายประถม  ปิ่นพาน เป็นหัวหน้าโรงเรียนสาขา

    พ.ศ.  2536  ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  6  ห้องเรียน ภายในวัดศรีสกุลไทยธรรมโสภณ บ้านวังเจ้า  ตำบลเชียงทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  โดยความร่วมมือจากหน่วยราชการ  ชุมชนบ้านวังเจ้า  และชาวบ้าน    ตำบลเชียงทอง

    เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2536  ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน   42  ไร่   3  งาน   38  ตารางวา   บริเวณบ้านสบยมหมู่    ที่ 2   ตำบลเชียงทอง  กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน  มัธยมศึกษา

    พ.ศ.  2537  กระทรวงศึกษาธิการ โดย  พณฯ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเชียงทอง  กิ่งอำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2538  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

    ปีงบประมาณ  2538  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างดังนี้
    -  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก ข ค        1  ชุด
    -  บ้านพักครู  205 / 26                       1  หลัง
    -  บ้านพักภารโรง                               1  หลัง
    -  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  6  ที่  / 27            1  หลัง
    -  ถังเก็บน้ำฝน  ฝ  33                        1  ชุด
    -  สนามบาสเกตบอล                          1  สนาม

    ปีงบประมาณ  2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างดังนี้
    - บ้านพักครู  205 / 26                        1  หลัง
    - ห้องน้ำ  ห้องส้วม   6  ที่  /  27           1  หลัง
    - ถังเก็บน้ำฝน  ฝ  33                          1  ชุด

เมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2540 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันบริเวณบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ประจำ ตำบลเชียงทอง  กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540 ได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่  4)

พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่  5)

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการสร้างสนามกีฬาดังนี้
         - วอลเลย์บอล       1   สนาม    
         - สนามตะกร้อ       1   สนาม

ปีงบประมาณ  2542 หอถังประปาแบบ 9/9     1  หลัง

ปีงบประมาณ  2543
         - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร ก     1  ชุด
         - ทางระบายน้ำ  คสล.                           1  ชุด

พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่  6)

พ.ศ. 2543  ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพสะสมหน่วยกิต (ปวช.) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตาก

พ.ศ. 2543  เปิดโอกาสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนวิชาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่าง

พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหาร   1  หลัง

พ.ศ. 2545  ให้นักเรียนเข้าร่วมสอบนักธรรมสนามหลวงสำนักอรัญญาวาส อ.เมือง จ.ตาก

พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการสร้างสนามกีฬามาตรฐานพร้อมสนามฟุตบอล   1  สนาม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรสถานศึกษา) เป็นครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2547  ในปีงบประมาณ  2547  ได้รับงบประมาณจาก อ.บ.ต.เชียงทองเพื่อจ้างครูสอนวิชาดนตรี  จำนวนเงิน 41,000 บาท  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2547 ได้ประสานงานกับอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดตากให้มาทำการสอนในรายวิชาช่างผลิตภัณฑ์จากปูนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   และช่างเดินสายไฟฟ้า  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยมาทำการสอนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

พ.ศ. 2553  ในงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน จำนวนเงิน 266,800 บาท และในงบประมาณ 2553 ได้รับห้องเรียนอัจฉริยะ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวนเงิน 1,999,000 บาท

พ.ศ.2554  ในงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณการในการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวสนามบาสเกตบอล และงบประมาณในการก่อสร้างโรงเพาะชำ โรงจอดรถ จากบริษัทผาแดง อินดัสทรี่ จำนวนเงิน 760,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot