ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม   มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนดีมีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

 เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้
       1.   พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ      
       2.   พัฒนาระบบบริหารการศึกษา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชนและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
       3.   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       4.   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
       5.   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น สำนึกความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       6.   ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       7.   พัฒนาสภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้


เป้าประสงค์
       1.    มีการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       2.   ชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
       3.   ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามศักยภาพ
       4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
       5.   ผู้เรียนรักท้องถิ่น สำนึกความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       6.   ผู้เรียน ครู และบุคลากรใช้ประโยชน์จากระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพรู้เท่าทันความก้าวหน้าของสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
       7.   มีสภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้


กลยุทธ์ของโรงเรียน

   โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  มีกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้
       1.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
       2.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
       3.   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
       4.   ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
       5.   ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของ การจัดการศึกษา

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot