ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

กันยายน 15, 2563 0
  • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ...
อ่านเพิ่มเติม »

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

กันยายน 15, 2563 0
  • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 มาตรการ – มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ – มาตรการให้ผ...
อ่านเพิ่มเติม »

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กันยายน 15, 2563 0
  • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้...
อ่านเพิ่มเติม »

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

กันยายน 15, 2563 0
  • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงกา...
อ่านเพิ่มเติม »

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กันยายน 15, 2563 0
  • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โ...
อ่านเพิ่มเติม »

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กันยายน 15, 2563 0
  • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot