ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลนเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสํานึก ให้ทุกคนปฏิบัติการตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกํานัล ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปรงใส ถูกตองและตรวจสอบได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เห็นแกผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม จัดการความเสี่ยงจากการรับและใหของขวัญ ของกํานัลที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือได้รับผลประโยชนที่ไม่ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อเตือนใจข้าราชการและบุคลากรทุกคน ให้ทํางานด้วยความซื่อสัตยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสใหทุกคนในโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่ใหเป็นเขตสุจริต และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบนโยบายNo Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกํานัล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot