ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การนิเทศติดตาม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตาม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้ารับการนิเทศติดตามฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meetไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot